การเงิน

การฝึกอบรมการเงินธุรกิจหมายถึงโปรแกรมที่สอนบุคคลถึงวิธีจัดการกับหน้าที่ทางการเงินต่างๆ…